2017, നവം 1

വേഗം...

പോകും പോകും
കോളുകള്‍,പിന്നെ-
പ്പിന്നെയാട്ടെന്ന് 
പറഞ്ഞിരുന്നാല്‍,
പോകും പോകും
നാളുകളങ്ങനെ
പയ്യെപ്പയ്യെ-
ക്കൊല്ലത്തില്‍...

പോകെപ്പോകെ
കാലമ,തങ്ങനെ
നിന്നുടെ പേരു-
പറഞ്ഞീടാന്‍,
പാകൂ പാകൂ
നല്‍ഗുണവിത്തുക-
ളുലകപ്പാട-
ത്തെങ്ങെങ്ങും..