2015, സെപ്റ്റം 26

വാക്ക്


"എന്നെന്നു,മെന്നു,മീ ജീവിതത്തിൽ
എന്നു,മെപ്പോഴുമീ ജീവിതത്തിൽ 
കൈവിടാതെപ്പൊഴും നിന്നോടുകൂടെ 
സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ കൂടെനിൽക്കാം"       
      എന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് നിങ്ങളാരും 
      'നിശ്ചയം' പോലെ പറഞ്ഞുകൂടാ.

കാരണം...?

കാരണം ഇത്രയേയുള്ളു...
       നിങ്ങൾ മനുഷ്യനാ-
       ണതുകൊണ്ടു തന്നെ,
       വാക്കെപ്പൊൾ വേണേലും      
       മാറാം, മനസ്സുപോൽ...

അക്കാരണത്താൽ നിങ്ങളാരും, 

നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചു കൂടെ നിൽക്കാൻ 
മനസ്സുള്ളയാൾകളോടൊട്ടുമൊട്ടും 
നിശ്ചയം പോലെ പറഞ്ഞുകൂടാ    
       "എന്നെന്നു,മെന്നു,മീ ജീവിതത്തിൽ
       എന്നു,മെപ്പോഴുമീ ജീവിതത്തിൽ 
       കൈവിടാതെപ്പൊഴും നിന്നോടുകൂടെ 
       സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ കൂടെനിൽക്കാം"
എന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് നിങ്ങളാരും...!

അഥവാ,

നിങ്ങൾ തൻ സ്വന്തം  മനസ്സൊട്ടുമൊട്ടും
ചാഞ്ചാടുകില്ലെ,ന്നുറപ്പു,ള്ളിലുണ്ടേൽ  
പറയാൻ മടിക്കണ്ട; നൽകാൻ മടിക്കേണ്ട;
       "എന്നെന്നു,മെന്നു,മീ ജീവിതത്തിൽ
       എന്നു,മെപ്പോഴുമീ ജീവിതത്തിൽ 
       കൈവിടാതെപ്പൊഴും നിന്നോടുകൂടെ 
       സ്നേഹിച്ചുകൊണ്ടു ഞാൻ കൂടെനിൽക്കാം"
       എന്നുള്ള വാക്കൊന്ന് നിങ്ങളാരും...!

1 അഭിപ്രായം:

ajith പറഞ്ഞു...

ഒരു വാക്കുമതി, ജീവിതം മാറാന്‍