2009, ഓഗ 3


ഒരു പുസ്തകം
എനിക്ക് ഒരു പുസ്തകം കിട്ടി.

പുസ്തകത്തിന്‍റെ ആദ്യപാഠം
നമ്മള്‍ കണ്ടുമുട്ടുന്നതിനു
മുന്‍പുള്ളതായിരുന്നു.

രണ്ടാമത്തേതില്‍
നമ്മള്‍ കണ്ടുമുട്ടിയതും
സൗഹൃദം പങ്കുവച്ചതും
എല്ലാം വായിച്ചു.

മൂന്നാം അധ്യായത്തിലായിരുന്നു
നമ്മുടെ പ്രണയം പറഞ്ഞിരുന്നത് .
അതു വായിച്ചുവന്നപ്പോള്‍
ദുഃഖങ്ങള്‍ മറക്കാന്‍ പറ്റി.

നാലാം അധ്യായത്തില്‍
നമ്മുടെ വിവാഹം നടന്നതും
കുട്ടികളുണ്ടായതും
അവരെ വളര്‍ത്തിയതും
എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നു.

അന്‍ജാമത്തെ അധ്യായം
ഏറ്റവും മോശപ്പെട്ടത്!
അതില്‍ നിന്നെക്കൊന്നു...
നമ്മുടെ മക്കളെ കൊന്നു...
എന്നിട്ടും എന്നെ ഒന്നും ചെയ്തില്ല ...

അത്രനേരം വരെയും
സന്തോഷിച്ചിരുന്ന ഞാന്‍
അതോടുകൂടി തളര്‍ന്നു.
ഒന്നിനും വയ്യാതായി...
വായന നിര്‍ത്തി...
എനിക്കു മടുത്തു.

പിന്നെ...
മറ്റൊന്നും തോന്നിയില്ല;
ആ പുസ്തകം
ഞാന്‍ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: