2009, നവം 5

അവന്‍റെ കാട്


അന്നവന്‍ കുട്ടിയായിരുന്നു
അപ്പോള്‍ അവന്‌
കാട്ടില്‍ പോകാന്‍ പേടിയായിരുന്നു.
പടങ്ങളിലൂടെ കണ്ട കാടിനെ
അവന്‍ ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.
എങ്കിലും
നേരിലുള്ളതിനെ ഭയപ്പെട്ടു.

പിന്നെയവന്‍ വളര്‍ന്നു.
അപ്പോള്‍ അവന്‌
കാട്ടില്‍ പോകാന്‍ പേടി മാറി.
മാത്രമല്ല ഇഷ്ടവും കൂടി!
പതിയെ പതിയെ
അവന്‍ ആ കാടിനെ
പ്രണയിച്ചു തുടങ്ങി.

അവന്‍ പിന്നെയും വളര്‍ന്നു.
അപ്പോള്‍ അവന്‌
ആ കാടിനെ മാറ്റുവാന്‍ തോന്നി.
കാട് വെട്ടിത്തെളിക്കപ്പെട്ടു!
മുടി പോയ തല പോലെ
ആ കാട് മാറിപ്പോയി.
മരങ്ങള്‍ ആവശ്യക്കാരെടുത്തു.

അവന്‍ പിന്നെയും വളര്‍ന്നു.
വൃദ്ധനായി;ഒടുവില്‍ മരിച്ചു.
അന്ന് അയാളെ ദഹിപ്പിക്കാന്‍ മാത്രമായി,
അയാളുടെ സ്വന്തമായ
ചന്ദനക്കാട്ടിലെ
ഒന്നു രണ്ടെണ്ണം
മുറിച്ചെടുക്കപ്പെട്ടു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: